نامه دانش‌آموز...

نامه دانش‌آموز سیمین توانگری

برای سرکار خانم پیش‌بین

(مؤسس مجتمع آموزشی شایستگان)